ANCHOR GEMİ ACENTELİĞİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

TANIMLAR

 

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.
Özel Nitelikte Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile ve diğer özel nitelikli verilerdir.
Açık Rıza

 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli/belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 

Kişisel Verinin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

 

Kurul  Kişisel Verileri Koruma Kurulu

 

Politika Anchor Gemi Acenteliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi  Kişisel Verilerin Korunması Politikası
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

 

 1. BÖLÜM

 

1.1. GİRİŞ

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki; Anchor Gemi Acenteliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi ailesi olarak şirket politikamızı güven, sadakat ve şeffaflık üzerine inşa ettik. Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması şirketimizin en önemli önceliklerinden kabul edilmektedir. İşbu politika; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanmasında benimsenecek temel ilkeler ve uygulama prensiplerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu politika; kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır. Siz değerli müşterilerimiz/çalışanlarımız/tedakçilerimiz ve ziyaretçilerimiz olarak internet sitemize girişlerinizde, e mail ile iletişim kurduğunuzda ve diğer yollarla bizimle kişisel verilerinizi paylaşmaktasınız. Bu politika; verilerinizin toplama yöntemleri, hangi amaçla kullanıldığı, ne kadar süre ile tarafımızda tutulduğu, tarafımızın yükümlülükleri, haklarınız, kişisel verilerin aktarım süreçleri, verilerinizin anonimleştirilmesi, silinmesi, korunması gibi konular hakkında bilgi vermektedir. İşbu politikanın onaylanması ile birlikte açık rıza göstermeniz kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uyarınca; kişisel veri sahibi olan herkes kendisiyle ilgili bu verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Anchor Gemi Acenteliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi ; işbu politika ile müşterilerinin/çalışanlarının/çalışan tedarikçilerin/ziyaretçilerinin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermeyi ilke edinmiştir. Bu ilke kapsamında; ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için şirketimiz gereken idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Bu politikada kişisel verilerin işlenmesinde şirketimizin benimsediği temel ilkeler şu şekildedir;

 • Kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma,
 • Kişisel verilerinizi belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verilerinizi işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta öngörülen ya da işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar tutma,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerinizin muhafazası için gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerinizi işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

 

1.2. POLİTİKANIN AMACI

Bu politikanın temel amacı; Anchor Gemi Acenteliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi  ailesi olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile gizlilik esaslarına dayalı korumaya alındığını ve güven altında bulunduğu siz değerli veri sahiplerine bildirmektir.

1.3.KAPSAM

Bu politika; müşterilerimizin/çalışanlarımızın/tedarikçilerimizin/ziyaretçilerimizin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

1.4. POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerinizin işlenmesi/anonimleştirilmesi vb. hususlarda ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuatlar öncelikli olarak uygulanacaktır. İşbu Politika ile ilgili mevzuatın uyuşmadığı kısımların olması dahilinde yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler, mevzuatlar ve Kişisel Verilerin Korunması Kurul kararları uygulanacaktır. Yasal mevzuatın değişmesi, düzenlenmesi gibi hususların varlığı halinde Anchor Gemi Acenteliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi  KVKK’da öngörülen yasal sürelere uygun olarak hareket edecek ve gerekli hazırlıkları bu yönde yürütecektir.

 

1.5. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika 01/12/2021 tarihlidir. Politikanın tamamının ya da belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda politikanın yürürlük tarihi de güncellenecektir.

Politika şirketimizin internet sitesinde (www.agencyanchor.com) yayımlanır. Kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 1. BÖLÜM

 

2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Anchor Gemi Acenteliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi , KVK Kanunu’na uygun olarak kişisel verileri işlemekte, işlemiş olduğu bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, verilerin muhafazasını sağlamak için idari ve teknik tedbirleri sağlamaya yönelik tüm önlemleri almakta ve bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ya da yaptırmaktadır.

 

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Anchor Gemi Acenteliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi , aşağıda belirtilen hususlarda veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu konu şirketimizin öncelikleri arasında yer aldığından; bu konuda en üst düzeyde dikkat ve özeni göstermektedir. Şirketimiz tarafından KVK Kanunu uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

 • Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ile teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak işlemeyeceklerini, başkasına açıklayamayacağı, aktarmayacağını ve işleme amacı dışında kullanamayacağı, bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmiştir. Bu doğrultuda kendilerinden taahhütler alınmaktadır.
 • Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle ya da yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, işlenmesini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı işlemleri önlemek için teknolojik imkânlar dahilinde teknik ve idari tedbirler almaktadır.
 • Şirketimizin veri sorumlusu olarak; kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu şirketimizin müşteri gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmesel olarak yükletilmektedir.
 • Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını, sınıflandırılmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ile teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 • Şirketimiz, KVK Kanunu’na uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta ya da yaptırmaktadır. Alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde bu durum en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na bildirilecektir.

2.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’na uygun olarak gerekli imkanları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şirketimize iletmeleri durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahiptir.

 

Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu gereğince; yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

 

KVK Kanunu’nda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.agencyanchor.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mustafa Kemal Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Cadde No: 66/33 İskenderun HATAY adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir.  Dilerseniz; noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir ya da ilgili formu anchorgemi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

2.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine, ayrımcılığa ya da onları küçük düşürücü bir olaya sebep olma riski nedeniyle özel önem vermiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında büyük önem gösterilmektedir. Bu kapsamda, şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu kanunun amir hükmü gereği yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

KVK Kanunu’nda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.agencyanchor.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mustafa Kemal Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Cadde No: 66/33 İskenderun HATAY adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir.  Dilerseniz; noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir ya da ilgili formu anchorgemi@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

2.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimiz, KVK Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında şirketimizin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, ne kadar süre ile şirketimiz bünyesinde tutulacağı, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa ile birlikte; herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı elde edilmiştir. Bu hakkın uzantısı olarak; KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20inci ve KVK Kanunu’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 

 1. BÖLÜM

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirketimiz, Anayasa’ya ve KVK Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri şirket bünyesinde muhafaza etmektedir.

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerine özen göstermekte, kişisel verileri amacı dışında kullanmamaktadır.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemektedir. Gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

 

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini belirlemekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta; bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi ya da işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN, KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME

Kişisel verilerin korunması anayasadan doğan bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın çizmiş olduğu çerçeveye bağlı olabilir ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa uyarınca; kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde ya da kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde ya da kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesinin hukuki dayanağıdır. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri kişisel veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak özgür iradeyle açıklanmalıdır.

 • (ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

 • (iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • (iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 • (v) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • (vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

 • (vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 • (viii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine, ayrımcılığa ya da onları küçük düşürücü bir olaya sebep olma riski nedeniyle özel önem vermiştir. Bu tür kişisel veriler ‘’özel nitelikli kişisel veriler’’ olarak adlandırılmaktadır. Şirketimiz, bu tür verilere hassasiyetle yaklaşmaktadır.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

3.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

3.5. BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Bu kapsamda şirketimiz Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Şirketimizin bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır.

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amaçlar taşımaktadır.

Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır.

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’na uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Yukarıda belirtilen kamerayla kayıt dışında Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu politikada belirtilen amaçlarla, şirketimiz binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.